Natječaj za upis u redoviti program Dječjeg vrtića Josipdol za 2022.-2023.

JAVNI NATJEČAJ ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA UPIS NOVE DJECE U REDOVITI PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA JOSIPDOL ZA PEDAGOŠKU 2022. /2023. GODINU

PRIJAVE ZA UPIS NOVE DJECE U REDOVITI PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA JOSIPDOL ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.GODINE

PODNOSE SE OD 16. DO 24. LIPNJA 2022.GODINE isključivo u obliku e-Prijave kroz sustav e-građanin preko slijedećeg linka:
https://vrtici.e-upisi.hr/

NAPOMENA:

Da bi mogli izvršiti e-Prijavu roditelji trebaju imati pristup sustavu e-Građani, na koji se mogu prijaviti korištenjem bilo koje od 27 različitih vjerodajnica (lista svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na:

https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792

Prije prijave na Natječaj za upis djeteta u dječji vrtić molimo roditelje/skrbnike da obavezno pročitaju:

KORISNIČKE UPUTE ZA RODITELJE

Preduvjeti za korištenje aplikacije e-Upisi su:

  • pristup internetu,
  • postojanje OIB broja,
  • posjedovanje važeće vjerodajnice za pristup sustavu e-Građani

Središnji državni ured i nadležno Ministarstvo mole sve roditelje da prijavom u sustav e-Građani provjere podatke koje ovaj sustav sadrži o njima kao roditeljima i o djeci. Ukoliko postoje podaci koji su netočni, potrebno ih je izmijeniti kroz e-Matične knjige, dostupne također na nacionalnom portalu e-Građani.

U slučaju poteškoća možete kontaktirati broj 047/581-275 tijekom radnog vremena vrtića.

UVJETI UPISA I POTREBNA DOKUMENTACIJA (dio dokumentacije povlači se automatski iz sustava e-Građani):

Upis djeteta uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

Broj djece koja se mogu upisati u Dječji vrtić Josipdol određen je Državnim pedagoškim standardom i brojem djece koja se iz vrtića ispišu.

Osnovna dokumentacija za sudjelovanje u natječaju:

• preslika rodnog lista djeteta

• domovnica djeteta

• preslika osobnih iskaznica oba roditelja

• uvjerenje o prebivalištu oba roditelja i djeteta ne starije od 30 dana

• preslika cjepnog kartona djeteta

• za dijete koje je strani državljanin i zajedno sa roditeljima ima status stranca- Dokumentacija kojom se dokazuje status stranca i odobreni stalni boravak u Općini Josipdol za roditelje i dijete;

Ukoliko je osnovna dokumentacija nepotpuna prijava se neće razmatrati.

Ostala dokumentacija za utvrđivanje reda prvenstva pri upisu djeteta u Vrtić:

za dijete zaposlenih roditelja– Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenju roditelja ili e-radna knjižica ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, preslika Ugovora o radu po potrebi;

za dijete čiji su roditelji redoviti učenici ili studenti-potvrde o redovitom školovanju (ne starije od 30 dana);

za dijete samohranog roditelja/ dijete iz jednoroditeljske obitelji prema članku 14., stavka 3. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga – Preslika smrtnog lista ili izvatka iz matice umrlih ili nestalih, preslika izvatka iz matice rođenih za roditelja koji nije bio u braku i javno bilježnička izjava da ne živi u izvanbračnoj zajednici, ostala dokumentacija kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete;

za dijete iz udomiteljske obitelji– Rješenje/potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji;

za dijete čiji je roditelj žrtva ili invalid domovinskoga rata– Rješenje nadležnog ministarstva o statusu žrtve ili invalida Domovinskog rata

za dijete iz obitelj s troje ili više djece– Rodni listovi, izvadci iz matice rođenih ili potvrde o rođenju djeteta i potvrde o prebivalištu svakog djeteta zajedničkog kućanstva;

za dijete s teškoćama u razvoju, ukoliko ih je moguće integrirati u redovni program– Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i ostala prateća medicinska dokumentacija kojom se dokazuje status djeteta s teškoćama u razvoju, Preslika rodnog lista, izvatka iz matice rođenih ili potvrde o rođenju djeteta ;

za dijete koje za godinu dana kreće u školu– Preslika rodnog lista, izvatka iz matice rođenih ili potvrde o rođenju djeteta;

za dijete čiji roditelji primaju dječji doplatak– Preslika važećeg rješenja o doplatku za djecu;

za dijete koje je zadovoljilo kriterij za upis u prethodnoj pedagoškoj godini, a nalazilo se je na listi čekanja-preslika rješenja o upisu od prethodne godine;

za dijete koje zajedno s roditeljima nema prebivalište na području Općine Josipdol-rješenje o sufinanciranju boravka djeteta druge jedinice lokalne samouprave (gradovi/općine) ili izjava roditelja o plaćanju pune ekonomske cijene Vrtića *

*Ova dokumentacija uzima se u obzir ukoliko su zadovoljene sve potrebe za smještajem djece roditelja koji imaju prebivalište na području Općine Josipdol i ukoliko još postoji slobodnih mjesta u vrtiću.

OBJAVA REZULTATA

Prijedlog Liste reda prvenstva s rezultatima prijava za upis biti će objavljena na mrežnim stranicama Vrtića i oglasnim pločama matičnog i područnog objekta 15.07.2022. Roditelj ima pravo prigovora na Listu reda prvenstva u roku 8 dana od objave.

Konačni rezultati upisa biti će objavljeni na mrežnim stranicama Vrtića i oglasnim pločama matičnog i područnog objekta nakon isteka roka za podnošenje prigovora 29.07.2022.

Prilikom objave rezultata upisa bit će objavljene i sve informacije o daljnjem završetku upisa i obavezama roditelja prije polaska djeteta u dječji vrtić.