Programi

Uz redovni program, Dječji vrtić Josipdol
održava i kraće tematske programe

Kraći sportski program

Kraći sportski program namijenjen je djeci od navršene treće godine života pa do polaska u osnovnu školu. Nedostatak igre i mogućnosti za sudjelovanjem u različitim motoričkim aktivnostima može usporiti tjelesni i mentalni razvoj djece. Roditelji su često u zabludi kada misle kako će djeca svoje motoričke potencijale i sposobnosti, koji su temelj i preduvjet za cjelokupan rast i razvoj djeteta, razviti sama od sebe. Od treće do šeste godine dijete traži igru u društvu s drugom djecom, jer je ono društveno biće, a igra je nagonska potreba za kretanjem. Igra je svakako najvažnija aktivnost djeteta u tom razdoblju, kroz koju se oslobađa i višak energije, nakon čega se postiže mirnoća tijela i duha. Igrom se razvija i usavršava motorika, mišici, intelektualne funkcije, a pogotovo društveno ponašanje.

Cilj kraćeg sportskog programa u Dječjem vrtiću Josipdol je:

Kraći program ranog učenja engleskog jezika

Kraći program ranog učenja engleskog jezika namijenjen je djeci od navršene četvrte godine života pa do polaska u osnovnu školu. Temelji se na spoznaji da je predškolska dob najpovoljnije životno razdoblje za usvajanje stranog jezika zbog bioloških i psiholoških karakteristika djece rane dobi. Predškolsko doba je vrijeme kada djeca brže i lakše usvajaju izgovor i intonaciju. Kod djece u to doba prisutan je osjećaj sigurnosti, spontanosti i samopouzdanja što čini dobar temelj za učenje. Provođenjem ovog programa važno je naučiti dijete da poštuje i tolerira različitost među djecom, ljudima i općenito kulturama te da u tim različitostima otkriva nove kvalitete i situacije za učenje. U modernom dobu u kojem živimo jedan od segmenata za uspjeh je znanje i poznavanje barem jednog stranog jezika. Vodeći se time i potičući interes za učenjem engleskog jezika kod djece od najranije dobi, stvorit će se poticajno okruženje i temelj za nastavak učenja stranog jezika u osnovnoj školi i dalje, a samim time i za uspjeh u životu.

Cilj kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika u Dječjem vrtiću Josipdol je:

Kraći program igraonice općeg tipa

Kraći odgojno – obrazovni program – Igraonica opći tip namijenjen je djeci rane i predškolske dobi, od navršene treće godine života pa do polaska u osnovnu školu koja nisu uključena u primarni program vrtića. Poštujući potrebu djeteta za igrom, za kreativnošću i stvaralaštvom, za kretanjem i boravkom na svježem zraku, sistematskim i smišljenim radom utječe se na pravilan rast i razvoj djeteta, na razvoj sigurnosti i samopouzdanja i razvoj kompletne slike o sebi.

Cilj kraćeg programa igraonice općeg tipa u Dječjem vrtiću Josipdol je:

Kraći program folklorne igraonice

Kraći program folklorne igraonice Dječjeg vrtića Josipdol namijenjen je djeci od četvrte godine života do polaske u školu. Dječji folklor je jako važan i vrijedan dio tradicijskog stvaralaštva koji sadrži elemente po kojima se može definirati tradicija određenog područja. Dječjim folklorom razvijamo interes kod djece za bogatu povijesnu i kulturnu baštinu Hrvatske i kraja u kojem živimo.

Cilj kraćeg programa folklorne igraonice:

Program javnih potreba-predškola

Program predškole obavezan je za svu djecu u godini dana prije upisa u osnovnu školu, a provodi se s djecom koja su već upisana u redoviti program vrtića i s djecom koja nisu obuhvaćena niti jednim programom vrtića. Zrelost za školu predstavlja optimalan stupanj razvijenosti različitih fizičkih i psihičkih funkcija djeteta koje će mu omogućiti uspješno savladavanje nastavnog plana i programa u osnovnoj školi.

Cilj programa predškole: