Obavijest o podnošenju zahtjeva za nastavak korištenja usluga vrtića u 2022.-2023. (za postojeće korisnike)

Zahtjevi za nastavak korištenja usluga Dječjeg vrtića Josipdol  za pedagošku godinu 2022.-2023. mogu se preuzeti u odgojno-obrazovnim skupinama od utorka 07.06. 2022. i podnijeti nakon stupanja na snagu novog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Josipdol i to u dane:

srijeda 08.06., četvrtak 09.06.2022. od  7:00-15:00 sati i ponedjeljak 13.06.2022. od 12:00-15:00sati.

Zahtjevi sa pripadajućom dokumentacijom  se mogu predati osobnim dolaskom u ured ravnateljice samo ukoliko su podmirena sva dugovanja prema vrtiću.

Zahtjevi koji se predaju nakon isteka predviđenog roka za podnošenje se neće razmatrati. Ukoliko se za određeno dijete ne preda Zahtjev za nastavkom smatrat će se da ne postoji potreba za nastavkom korištenja usluga u narednoj pedagoškoj godini, a dijete će biti ispisano iz vrtića s 31.08. tekuće pedagoške godine.

Nakon isteka roka za predaju zahtjeva raspored djece po skupinama koja su zadovoljila uvjete za nastavkom korištenja usluga u narednoj pedagoškoj godini biti će objavljena interno u objektu u Josipdolu i u Oštarijama.