Politika privatnosti

Politika zaštite privatnosti u odnosu na korisnike usluga
Dječjeg vrtića Josipdol

Uvod

Dječji vrtić Josipdol, Karlovačka 17b, je „voditelj obrade“ osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (EU)  o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N.42/18)  ( dalje u tekstu :  Vrtić). Vrtić u okviru svoje odgojno-obrazovne djelatnosti obrađuje osobne podatke korisnika  i/ili potencijalnih korisnika usluga programa predškolskog odgoja i obrazovanja ( djece, zakonskih zastupnika i ostalih članova njihovog zajedničkog domaćinstva) koji u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status ispitanika. U obradi osobnih podataka Vrtić posebnu pažnju posvećuje osiguranju privatnosti i zaštiti njihovih podataka na način da se obrađuju samo oni  osobni podaci koji su nužni za svrhu obrade te da isti nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinaca.

 

Ovom Politikom zaštite privatnosti Vrtić ispitanicima pruža informaciju o svrsi i pravnoj osnovi obrade njihovih osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, razdobljima u kojima će   osobni podaci biti pohranjeni, njihovim pravima te kontakt podacima službenika za zaštitu podataka.

Tko smo mi?

Dječji vrtić Josipdol je odgojno-obrazovna ustanova u kojoj se provodi djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Osnivač Vrtića je Općina Josipdol. Sjedište  Vrtića je u Josipdolu na adresi Karlovačka 17B, OIB: 57962817970. Odgovorna osoba za zastupanje Vrtića je ravnateljica Maja Marinić.

Ostali kontakt podaci:

Svrha obrade osobnih podataka:

Vrtić osobne podatke djece, zakonskih zastupnika djece i ostalih članova njihovog zajedničkog domaćinstva obrađuju u slijedeće svrhe:

 • Za potrebe provedbe postupka upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja,
 • Za potrebe ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Vrtiću,
 • Za vođenje propisane pedagoške i zdravstvene dokumentacije u Vrtiću,
 • Za potrebe obračuna sudjelovanja roditelja u cijeni programa Vrtića,
 • Za potrebe statistike
 •  

Pravna osnova obrade:

Vrtić osobne podatke djece, njihovih zakonskih zastupnika i ostalih članova zajedničkog kućanstva obrađuje na osnovi:

 • Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 • Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga Dječjeg vrtića Josipdol,
 • Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Josipdol,
 • Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Josipdol.

Za obradu sobnih podataka u prethodno navedene svrhe nije nužna izričita suglasnost ispitanika. Podnošenjem Zahtjeva za upis djeteta u Dječji vrtić Josipodl i Zahtjeva za nastavkom korištenja usluga Dječjeg vrtića Josipdol te sklapanjem Ugovorao međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika uslugaranog i predškolskog odgoja smatra se  da je ispitanik dao svoju suglasnost za obradu osobnih podataka.

Vrtić će za obradu osobnih podataka tražiti izričitu suglasnost/privolu ispitanika samo u slučajevima kada ne postoji neka druga pravna osnova za obradu osobnih podataka (npr. Za javnu objavu imena i prezimena djeteta, za fotografiranje i snimanje djece, za objavu fotografija, njihovih likovnih radova i izjava na web. stranici Vrtića i sl.) Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući danu suglasnost/privolu.

U slučaju kada ispitanik ne pruži Vrtiću osobne podatke za koje postoji pravna osnova obrade ( npr. u zahtjevu za upis ili zahtjevu za nastavak korištenja usluga ispitanik ne pruži Vrtiću sve podatke koji se od njega traže, a potrebni su za provođenje  postupka upisa i donošenja rješenja o upisu ), Vrtić neće moći pozitivno ocijeniti zahtjev za upis ili zahtjev za nastavak korištenja usluga odnosno može doći do raskida ugovora o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika uslugaranog i predškolskog odgoja.

Primatelji osobnih podataka:

Vrtić osobne podatke ispitanika otkriva drugim pravnim i fizičkim osobama (primateljima) kada se radi o njegovoj zakonskoj obvezi i/ili legitimnom interesu primatelja te se po toj osnovi osobni podaci dostavljaju osnivaču Vrtića, nadležnom ministarstvu i prosvjetnoj inspekciji temeljem njihovog zahtjeva.

Razdoblje pohrane osobnih podataka:

Osobni podaci ispitanika pohranjuju se i čuvaju sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine broj 105/97, 64/00 i 65/09), Pravilniku o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (Narodne novine broj 63/04 i 106/07) i Pravilniku o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Dječjeg vrtića Josipdol za koje je Vrtić prethodno ishodio suglasnost nadležnog državnog arhiva.

Prava ispitanika:

Vrtić poštuje prava ispitanika koja se sastoje u slijedećem:

 • Pravo na informiranost (ispitanik ima pravo primati jasne, transparentna i lako razumljive informacije o tome kako se obrađuju njegovi osobni podaci),
 • Pravo pristupa (ispitanik ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje je učinio dostupnim Vrtiću),
 • Pravo na ispravak (ispitanik ima pravo zatražiti ispravljanje osobnih podataka ako su neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni),
 • Pravo na brisanje / pravo na zaborav (ispitanik u određenim slučajevima ima pravo zatražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka s tima da se ne radi o apsolutnom pravu jer Vrtić može imati pravne ili legitimne osnove za zadržavanje osobnih podataka),
 • Pravo na prigovor (prigovor se može podnijeti izravno Vrtiću preko službenika za zaštitu osobnih podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka),
 • Pravo na povlačenje suglasnosti/privole na obradu osobnih podataka temeljenu da danoj suglasnosti/privoli, u bilo kojem trenutku,
 • Pravo na prenosivost podataka (ispitanik ima pravo pomicati, kopirati ili prenositi podatke iz baze Vrtića u drugu bazo podataka, ali samo pod uvjetom da se radi o podacima koji se obrađuju temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem),
 • Pravo ograničenja (ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje obrade podataka).

Izvori podataka:

Vrtić osobne podatke prikuplja izravno od ispitanika odnosno zakonskih zastupnika djece, javnih registara te trećih osoba ( npr drugog vrtića).

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

Svi ispitanici koji imaju pitanja ili nedoumice o tome kako se postupa s njihovim osobnim podacima i kako ih se upotrebljava ili bi htjeli ostvariti prethodno navedena prava, mogu se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka u Vrtiću putem mail adrese: kontakt@dv-josipdol.hr